به نام خدا

 

برنامه کارگاه نیم روزه مهندسی پزشکی

 

معرفی پژوهش های مهندسی پزشکی در

دانشگاه صنعتی شریف

 

محل برگزاری:

 مرکز همایش های رازی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

چهارشنبه26/1/88 ساعت 10 تا 13

 

 

ریاست جلسه:              دکتر جغتایی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر زاهدی- دانشگاه صنعتی شریف

 

10:00  تا 10:20          دکتر حسنی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران

10:20  تا 10:40         دکتر زاهدی و دکتر شمس اللهی دانشکده مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف

10:40  تا 11:00         دکتر رمضانی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی شریف

11:00 تا 11:20                   دکتر نعمتی دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

11:20 تا  11:40         دکتر فرهمند و دکتر احمدیان دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

11:40 تا 12:00          دکتر فیروزآبادی دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

12:00 تا 12:20          دکتر موحدیان- پژوهشکده الکترونیک- دانشگاه صنعتی شریف

12:20 تا 12:40          میز گرد و جمع بندی

12:40 تا 13:30                   ناهار

                                    عناوین پژوهشی دکتر فاطمی زاده و دکتر امجدی (1 و 2)