عناوين برخي فعاليتهاي پژوهشي انجام شده:

 

1. استخراج مباني تدوين استراتژي معاونت پژوهشي دانشگاه (دانشگاه صنعتي شريف) 1389

2. بررسي پيش فرضهاي موثر در طراحي نظام ايمني زيستي کشور (وزارت بهداشت) 1390

3. تدوين مباني نظري تدوين استراتژي و طرح ساختاري پژوهشکده سياستگذاري علم، فناوري و صنعت، (دانشگاه صنعتي شريف) 1390

4. ارائه متدولوژي مناسب براي تدوين سياستهاي کلي (دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام)1391

5. بررسي تاريخي تحول دانشگاه در مقايسه با غرب (دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام)1391

6. مطالعه تطبيقي مولفه هاي مديريت پژوهش در کشورهاي منتخب (پژوهشکده مطالعات فناوري، مرکز همکاري هاي فناوري رياست جمهوري) 1392

7. بررسي نطبيقي توانمندي هاي سازماني 4 شرکت دانش بنيان دانشگاه شريف (مرکز رشد دانشگاه شريف) 1392

8. ارائه مدل پيمايش نوآوري در سطح ملي (شوراي عالي انقلاب فرهنگي) 1393

9. اصلاح آئين نامه شرکتهاي دانش بنيان (معاونت علمي فناوري رياست جمهوري) 1393

10. بررسي الگوي کسب توانمندي هاي فناوري در شرکتهاي دانش بنيان حوزه تجهيزات الکترونيک (دفتر امور دانش بنيان، معاونت علمي فناوري رياست جمهوري)

11. تدوين مطالعات نظام ملي نوآوري (معاونت علمي فناوري رياست جمهوري) 1394

12. تدوين چارچوب فکري اقتصاد دانش بنيان (معاونت علمي فناوري رياست جمهوري) 1394

13. بررسي ابعاد طرح تفکيک وظايف سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و معاونت اجتماعي شهرداري (سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران) 1394

14. طراحي مدل نوآوري باز در بخش دفاعي ستاد کل نيروهاي مسلح 1394

15. تحليل عوامل درون بنگاهي موثر بر موفقيت شرکتهاي کوچک و متوسط دانش بنيان (تکنولوژي محور) با رويکرد توانمندي ها و ساختار سازماني (مرکز همکاري هاي فناوري رياست جمهوري) 1394

16. تدوين الگوي حاکميت علم و فناوري در نظام حکومتي الگو، دانشگاه عالي دفاع ملي، بخشي از طرح کلان ملي، 1395

17. تدوين مباني سند اقتصاد دانش بنيان کشور مشترک ميان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و معاونت علمي فناوري رياست جمهوري، 1396

برخي از پژوهشهاي در دست انجام همراه با دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا:

1. بررسي الگوي کسب توانمندي هاي فناوري در بخشهاي زيستي، دارويي، هوافضا و اپتيک

2. بررسي رابطه ميان رشد و توانمندي فناوري در شرکتهاي منتخب حوزه هوافضا

3. بررسي اکوسيستم کارآفريني دانشگاه صنعتي شريف

4. بررسي توانمندي هاي سازماني مورد نياز براي شرکتهاي با مسووليت اجتماعي، بررسي بانک قرض الحسنه رسالت

5. بررسي روند تنوع سازي در گروه صنعتي گلرنگ و عوامل موثر بر اين روند تنوع سازي

6. بررسي الگوي حاکميت حوزه هاي انرژي باد و خورشيد و تاثير آن در اجرا با رويکرد نظام نوآوري فناورانه

7. بررسي رفتار بنگاه هاي دانش بنيان در مقايسه با بخشهاي دانش بنيان با استفاده از داده هاي پيمايش نوآوري

8. بررسي تاثير همکاري ها بر نوآوري در ميان شرکتهاي ايراني با استفاده از داده هاي پيمايش نوآوري

9. بررسي نحوه همپايي فناوري در حوزه دفاعي کشور با تاکيد بر تجربه هاي خاص

10. بررسي پنجره هاي فرصت براي ورود به حوزه اينترنت هوشمند