کتاب

1. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، اقتصاد دانش بنيان: تاملي در مفاهيم و نظريه ها؛ 1393، انتشارات دارخوين، اصفهان

2. امامي، محسن، سوزنچي کاشاني، ابراهيم، ترجمه: مديريت نوآوري و توسعه محصول جديد، 1395، انتشارات مرکز تحقيقات سياست علمي کشور، تهران

3. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، بابايي، علي، بررسي تطبيقي سازمانهاي مديريت پژوهش و فناوري: مطالعه موردي چند کشور در بستر نظام ملي نوآوري با رويکرد محدود، 1395، موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، تهران

4. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، سرمايه داري و آزادي: پاراداوکس هاي ميان مباني، وعده ها و واقعيت نظام سرمايه داري، مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، تک نگاشت برتر، 1394

5. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، بابايي، علي، پيمايش نوآوري از نظر تا عمل: در جستجوي مدلي بومي، به همراه علي بابايي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1396

6. علي بابايي، روح الله حميدي مطلق، ابراهيم سوزنچي کاشاني، محمد حسين نقوي، رحيم سرهنگي، در نقد برنامه ريزي استراتژيک: چرا برنامه ريزي استراتژيک نمي تواند منجر به خلق استراتژي هاي نوآورانه و تحول آفرين شود، انتشارات رسا، 1396

7. اديبی مهيار، سوزنچی کاشانی، ابراهيم، 1397، تحليل شومپيتري از هم‌پايي اقتصادي: دانش، خلق مسير و تله درآمد متوسط ، ترجمه، انتشارات نهادگرا، تهران

مقالات فارسي: علمي-پژوهشي

1. سوزنچي کاشاني، شکاف در تحليلهاي سياستگذاري علم و تکنولوژي: ترويج نوآوري در تضاد با کاهش ريسک فناوري، فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال دوم، شماره اول، بهار 1388

2. سوزنچي کاشاني، اميدي نيا، اسکندر، اثر پيش فرضهاي متعارض در سياستگذاري علم و فناوري: مورد کاوي فرآيند تصويب قانون ايمني زيستي کشور، فصنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال دوم، شماره 3، پائيز 1388

3. سوزنچي کاشاني، طالبي، سروش؛ علي عسکري، وحيد؛ بررسي توانمندي شرکتهاي دانش بنيان: مطالعه موردي 4 شرکت دانشگاه شريف، فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال ششم، شماره 2، 1393

4. سوزنچي کاشاني، زينالو، مهدي؛ بررسي الگوي کسب توانمندي فناورانه در شرکتهاي دانش بنيان حوزه توليد تجهيزات الکترونيکي، فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال هفتم، شماره 2، 1394

5. سوزنچي کاشاني، فاطمي، علي، تحليل کارآيي چارچوب توانمندي هاي سازماني چندلر براي شرکتهاي کوچک و متوسط تکنولوژي محور - مطالعه موردي يک صندوق ايراني، بهبود مديريت، زمستان 1395

6. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، خالدي، آرمان، صابر، علي، نصري، شهره، بررسي برساخت اجتماعي نگرش و تفکرات حوزه علمي مديريت و سياستگذاري فناوري و نوآوري در ايران، فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال هشتم، شماره 4، 1395

7. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، ارجيني، حسين، مقيد نيا، مهدي، 1396، ارائه چارچوبي براي سنجش نوآوري باز در صنايع کشور، بهبود مديريت، زمستان 1397

8. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، صفايي، نويد؛ درآمدي بر معرفت شناسي اقتصاد تطوري: بررسي امکان پذيري ميزان کاربردي بودن استفاده از مفاهيم تطور زيستي در سپهر اقتصادي-اجتماعي، نشريه روش شناسي علوم انساني، شماره 91، تابستان 1396

9. سوزنچی کاشانی، ابراهيم، کامجو باقری، سينا، انواری، علی، بررسی رابطه رشد بنگاه با رشد توانمندی فناوری در بخش هوافضا: بنگاه های با رشد سريع کدامند؟ سياست علم و فناوری، شماره 10، 1397

10. سوزنچی کاشانی، ابراهیم، نوری زاده، محبوبه، بررسي تفاوت ميان شرکت هاي دانش بنيان (فناوري محور) و بخش هاي با فناوري بالا و متوسط در بستر کشورهاي در حال توسعه: شواهدي از پيمايش نوآوري در ايران ، فصلنامه علوم مديريت ايران، شماره 12، 1397

مقالات فارسي: همايش و علمي ترويجي

1. سوزنچي کاشاني، ابراهيم و صفايي، نويد، 1396، مروري بر رهيافت هاي تطوري متاخير در اقتصاد و پرسشهاي پيش روي، نامه سياست علم و فناوري، دوره 6، شماره 3، پائيز 1395

2. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، بررسي تطبيقي شکل گيري و تطور دانشگاه در ايران و دنيا: پيشنهاداتي براي تحول دانشگاه ها در راستاي چشم انداز ايران 1404، سياست نامه علم و فناوري، سال چهارم، شماره 4، زمستان 1393

3. سوزنچي كاشاني، ابراهيم و بابايي، علي، 1393، تطور مدلهاي ارزيابي: از راهنماي فراسكاتي تا پيمايش نوآوري، نامه سياست علم و فناوري، دانشگاه صنعتي شريف، سال سوم، شماره اول

4. سوزنچي کاشاني، ابراهيم و آراستي، محمدرضا، نقش و جايگاه بنگاه هاي بزرگ در توسعه فناوري، يازدهمين کنفرانس بين المملي مديريت، 1392

5. سوزنچي کاشاني، ابراهيم و نوري، جواد، کاوشي در رهيافت نظام ملي نوآوري به عنوان چارچوب مناسب سياستگذاري علم و فناوري در کشور، نامه سياست  علم و فناوري، شماره سوم، بهار 92

6.  سوزنچي کاشاني، ابراهيم، پارادوکس آزادي در غرب: تضاد ميان ارزشهاي بنيادين در غرب و آزادي واقعي در نظام سرمايه داري، چهارمين نشست انديشه هاي راهبردي، 1391 (منتخب تک نگاشت برتر)

7. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، مروري تحليلي تاريخي به روند تحولات نظري حوزه مطالعات اقتصاد تکنولوژي و نوآوري، نامه سياست علم و فناوري، دانشگاه شريف، شماره دوم، بهار 1391

8. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، پارادايم شناسي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت: ضرورت شناخت رابطه ميان نظام سرمايه داري و مرگ معنويات، اولين کنفرانس الگوي اسلامي، ايراني پيشرفت: نقشه راه طراحي و تدوين الگو، 11 خرداد 1391، تهران

9. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، سرمايه داري و زوال معنويات، کنفرانس مباني علوم انساني، قم، موسسه پژوهشي امام خميني، 1389

10. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، اقتصاد دانش محور، مباني، رويکردها و دلالتها، نامه سياست علم و فناوري، دانشگاه شريف، شماره اول، تابستان 1390، صفحه 19-32

11. سوزنچي کاشاني، ابراهيم، اميدي نيا، اسکندر، 1388، پيش فرضهاي موثر در طراحي نظام ايمني زيستي ايران، مقاله کليدي در ششمين همايش ملي بيوتکنولوژي، تهران

*