کتاب

* سوزنچي کاشاني، ابراهيم، اقتصاد دانش بنيان: تاملي در مفاهيم و نظريه ها؛ 1393، انتشارات دارخوين، اصفهان

* امامي، محسن، سوزنچي کاشاني، ابراهيم، ترجمه: مديريت نوآوري و توسعه محصول جديد، 1395، انتشارات مرکز تحقيقات سياست علمي کشور، تهران

* سوزنچي کاشاني، ابراهيم، بابايي، علي، بررسي تطبيقي سازمانهاي مديريت پژوهش و فناوري: مطالعه موردي چند کشور در بستر نظام ملي نوآوري با رويکرد محدود، 1395، موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، تهران

مقالات فارسي: علمي-پژوهشي

* سوزنچي کاشاني، شکاف در تحليلهاي سياستگذاري علم و تکنولوژي: ترويج نوآوري در تضاد با کاهش ريسک فناوري، فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال دوم، شماره اول، بهار 1388

* سوزنچي کاشاني، اميدي نيا، اسکندر، اثر پيش فرضهاي متعارض در سياستگذاري علم و فناوري: مورد کاوي فرآيند تصويب قانون ايمني زيستي کشور، فصنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال دوم، شماره 3، پائيز 1388

* سوزنچي کاشاني، طالبي، سروش؛ علي عسکري، وحيد؛ بررسي توانمندي شرکتهاي دانش بنيان: مطالعه موردي 4 شرکت دانشگاه شريف، فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال ششم، شماره 2، 1393

* سوزنچي کاشاني، زينالو، مهدي؛ بررسي الگوي کسب توانمندي فناورانه در شرکتهاي دانش بنيان حوزه توليد تجهيزات الکترونيکي، فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال هفتم، شماره 2، 1394

* سوزنچي کاشاني، ملکي، علي، فاطمي، علي، تحليل کارآيي چارچوب توانمندي هاي سازماني چندلر براي شرکتهاي کوچک و متوسط تکنولوژي محور - مطالعه موردي يک صندوق ايراني، بهبود مديريت، در دست چاپ

مقالات فارسي: همايش و علمي ترويجي

* سوزنچي كاشاني، ابراهيم و بابايي، علي، 1393، تطور مدلهاي ارزيابي: از راهنماي فراسكاتي تا پيمايش نوآوري، نامه سياست علم و فناوري، دانشگاه صنعتي شريف، سال سوم، شماره اول

* سوزنچي کاشاني، ابراهيم و آراستي، محمدرضا، نقش و جايگاه بنگاه هاي بزرگ در توسعه فناوري، يازدهمين کنفرانس بين المملي مديريت، 1392

* سوزنچي کاشاني، ابراهيم و نوري، جواد، کاوشي در رهيافت نظام ملي نوآوري به عنوان چارچوب مناسب سياستگذاري علم و فناوري در کشور، نامه سياست  علم و فناوري، شماره سوم، بهار 92

*  سوزنچي کاشاني، ابراهيم، پارادوکس آزادي در غرب: تضاد ميان ارزشهاي بنيادين در غرب و آزادي واقعي در نظام سرمايه داري، چهارمين نشست انديشه هاي راهبردي، 1391 (منتخب تک نگاشت برتر)

* سوزنچي کاشاني، ابراهيم، مروري تحليلي تاريخي به روند تحولات نظري حوزه مطالعات اقتصاد تکنولوژي و نوآوري، نامه سياست علم و فناوري، دانشگاه شريف، شماره دوم، بهار 1391

* سوزنچي کاشاني، ابراهيم، پارادايم شناسي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت: ضرورت شناخت رابطه ميان نظام سرمايه داري و مرگ معنويات، اولين کنفرانس الگوي اسلامي، ايراني پيشرفت: نقشه راه طراحي و تدوين الگو، 11 خرداد 1391، تهران

* سوزنچي کاشاني، ابراهيم، بررسي تطبيقي شکل گيري و تطور دانشگاه در ايران و دنيا: پيشنهاداتي براي تحول دانشگاه ها در راستاي چشم انداز ايران 1404، همايش آموزش ايران 1404، پائيز 1390

* سوزنچي کاشاني، ابراهيم، سرمايه داري و زوال معنويات، کنفرانس مباني علوم انساني، قم، موسسه پژوهشي امام خميني، 1389

* سوزنچي کاشاني، ابراهيم، اقتصاد دانش محور، مباني، رويکردها و دلالتها، نامه سياست علم و فناوري، دانشگاه شريف، شماره اول، تابستان 1390، صفحه 19-32

* سوزنچي کاشاني، ابراهيم، اميدي نيا، اسکندر، 1388، پيش فرضهاي موثر در طراحي نظام ايمني زيستي ايران، مقاله کليدي در ششمين همايش ملي بيوتکنولوژي، تهران

مقالات انگليسي: مجلات ISI

* Souzanchi Kashani E. and Millstone E. 2013, Contested Framings and Policy Controversies: analysing the case of Iran’s biosafety policy making, Accepted in the next issue of “Science and Public Policy”, V. 40, p. 616-627

* Souzanchi Kashani E., and Millstone E., 2016, Regulating biotechnology in Iran: the role of experts in shaping a remarkable policy process and outcome, New Genetics and Society, V. 35, N. 1, p. 29-48

مقالات انگليسي: همايش

* Evolution of Iran’s S&T Policies: A Circular Flow in a Pluralistic Policy Context”, Presented in  14th Globelics Conference, 2015, Indonesia, with Siavash Hosseini

* “Iran’s Innovation system in a historical perspective: analyzing the roots of the current technical gap”, presented in 12th Globelics Conference, 2013 Ethiopia

* “policy Gap: regulation versus promotion of technology”, paper presented in the 6th Globelics Conference, 2008, Mexico

* “developing a framework for the capabilities of networked firms”,  DRUID 2008 Summer conference, Accepted but not presented

* “Clarifying evolutionary theory of economic change”, Paper presented at DRUID-DIME Academy Winter 2008 PhD Conference, Denmark

* “new understanding of foresight in light of new rationales of s&t policy”, paper presented at 5th Globelics Conference, 2007, Russia

* “Explaining the Effects of New STI Rationales on our Understanding of Foresight”, Atlanta conference on science, technology and innovation policy, 2007

* “Addressing knowledge divide: through knowledge base classification of different industries”, Paper presented in DRUID 2006 Summer Conference,  Denmark

* “Learning Divide: implications for developing countries”, Paper presented in DRUID 2005 Summer Conference, Denmark

* “Learning Divide: some implications for firms in developing countries”. Paper Presented in 2nd ASIALICS Conference, 2005, South Korea