صفحه اطلاع رساني و اخبار گروه هوش مصنوعي

 

 

نمرات سمينارهاي كارشناسي ارشد

12/11/89

 

 

 

ليست نمرات

 

 

ليست دروس ترم آينده گروه هوش مصنوعي

12/10/89

 

 

 

دروس زير در ترم آينده ارائه خواهد شد:

 

دكتر ربيعي

شناسايي الگو

دكتر مهدي جليلي

شبكه‌هاي عصبي و سامانه‌هاي فازي

دكتر منظوري

پردازش علائم ديجيتال

دكتر جم‌زاد

بينايي ماشين

دكتر قاسم ثاني

پردازش زبان طبيعي

دكتر بيگي

هوش محاسباتي

دكتر كسايي

بينايي پيشرفته 3 بعدي رايانه‌اي

دكتر صامتي

بازشناسي گفتار

 

 

شرايط و ضوابط سمينار كارشناسي ارشد

12/10/89

 

 

1-    گزارش كتبي سمينار بايستي تا تاريخ 2/11/89  به استاد راهنما، استاد ممتحن و مدير گروه تحويل شود.

2-   گزارش كتبي و شفاهي سمينار بايد بيانگر حداقل 30% پيشرفت كار پروژه ارشد باشد. پياده سازي اوليه لازم است.

3-  زمان ارائه هر دانشجو 15 دقيقه و زمان پرسش و پاسخ 5 دقيقه است.

4-  حضور كليه دانشجوياني كه در سمينار ثبت نام كرده‌اند در همه سمينارها لازم است و از غايبين نمره كسر خواهد شد.

 

فرمت گزارش كتبي سمينار

 

 

اختصاص دانشجويان ورودي 89 به اساتيد راهنما

6/10/89

 

 

ليست دانشجويان ورودي 89 و اساتيد تخصيص يافته به آنان در زير آمده است.

 

رديف

نام خانوادگي

نام

استاد راهنما

1

توکل 

مريم 

انصرافي

2

پويانفر 

سميرا 

دكتر صامتي

3

شبان 

اميررضا 

دكتر ربيعي

4

غفوريان 

محسن 

 دكتر بيگي

5

پدرود 

بهمن 

دكتر جليلي

6

زينلي 

حسين 

دكتر صامتي

7

غيبي 

ساناز 

 

8

جولاني 

پوريا 

انصرافي

9

حقيري قزويني 

سياوش 

دكتر ربيعي

10

وفادوست 

مصطفي 

انصرافي

11

عقيقي 

ميثم 

دكتر جليلي

12

مهاجري 

سعيد 

انصرافي

13

عليزاده 

يوسف 

دكتر قاسم ثاني

14

جبالبارزي سربيژن 

الهام 

دكتر كسايي

15

جورابلو 

امين 

دكتر منظوري

16

متشکر اراني 

زهره 

دكتر كسايي

17

باباغلامي محمدابادي 

بهنام 

دكتر منظوري

18

قاسمي نراقي 

زينب 

دكتر جم‌زاد

19

کساييان 

سيدمجتبي 

دكتر بيگي

20

بهمني نژاد 

فهيمه 

دكتر صامتي

21

معاون جولا 

امين 

دكتر جم‌زاد

22

صادقي اسكويي 

سيدشايا 

 

23

غلامي حسين اباد 

امين رضا 

دكتر كسايي

24

محجوب 

علي 

دكتر قاسم ثاني

25

رضي پرچيکلايي 

رامين 

دكتر جم‌زاد

26

ذوالفقاري 

محمدرضا 

دكتر منظوري

27

فقاهتي 

سيداميرحسين 

دكتر جم‌زاد

28

شاه محمدي 

محمدرضا 

آموزش محور

29

اينانلو 

مهديه 

دكتر همت يار

30

خواجه ن‍ژاد

احمد 

دكتر صفري

31

آب نيکي 

احمد 

دكتر حبيبي

32

تقدسي 

محسن 

دكتر كسايي

33

مهديه 

مصطفي 

دكتر ربيعي

34

فدايي 

محسن 

دكتر ربيعي

35

اميري 

حکيمه 

دكتر كسايي

36

امينيان 

مريم 

دكتر صامتي

37

زماني 

محمدزمان 

دكتر بيگي

38

قدکچي 

وحيد 

دكتر كسايي

39

مهدي سلطاني 

فرزانه 

آموزش محور

40

باقري خليق 

علي 

دكتر منظوري

41

شادلو 

مريم 

دكتر جليلي

42

عابديني 

زينب 

دكتر جم‌زاد

43

اسحاق زاده تربتي 

مهبانه 

دكتر قاسم ثاني

44

محمدي نژاد 

امير 

دكتر جليلي

45

الياسي لنگراني 

مهساسادات 

آموزش محور

 

دروس گروه هوش مصنوعي

 

 

برنامه‌ي دروس كارشناسي ارشد هوش مصنوعي

 

دروس اجباري دكتراي هوش مصنوعي