قراردادهاي پژوهشي و ارتباط با صنعت

۱- انجام خدمات مشاوره­ای پژوهشی جهت امنیت طرح فهام و برگزاری دوره­های آموزشی

۲- تدوین سیاست­های راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتم­ها و پروتکل­های رمز نگاری …

۳- حمایت از فعالیت­های آزمایشگاهی امنیت پایگاه داده و رمز

۴- انجام خدمات مشاوره ای پژوهشی جهت ارایه نفشه راه تدوین استاندارد امنیت طرح فهام بر مبنای سند افتا و استانداردهای بین­المللی

۵- آپاي پايگاه داده و رمز

۶- تدوين سیاست‌های راهبردي پژوهش در طراحي و تحليل الگوريتم‌ها و پروتكل‌هاي رمزنگاري براي ايجاد زیرساخت پدافند غيرعامل در تأمین امنيت فضای تبادل و توليد اطلاعات

۷- انجام خدمات  مشاوره‌ای جهت ارائه نقشه راه براي تدوين استاندارد امنيت طرح فهام بر مبناي سند افتا و استانداردهای بین‌المللی

۸- ارزيابي محصولات و انتخاب پيمانكار پروژه PKI/CA

۹- مباني طراحي و تحليل الگوريتم‌ها و پروتكل‌هاي رمزنگاري

۱۰- امنيت تئوري اطلاعاتي

۱۱- طراحي و راه‌اندازی آزمايشگاه تحليل الگوریتم‌های رمز و سی ستم‌های رمز كننده

۱۲- طراحي و تحليل الگوریتم‌های رمزنگاري غيرمتقارن و كاربرد آنها در امنيت شبكه‌هاي كامپیوتري

۱۳- طراحي و تحليل الگوریتم‌های رمزنگاري متقارن و كاربرد آنها در امنيت شبكه‌هاي كامپیوتري

۱۴- طراحي و ساخت ۵ دستگاه رمزكنندة تلفني هوشمند دوطرفه همزمان با استفاده از PCهاي صنعتي براي جهاد  خودکفایی نداجا

۱۵- همكاري در طراحي و ساخت سيستم رمزكنندة تلفني نجوا (برندة سوم تحقيق در هفتمين جشنواره خوارزمي)

۱۶- همكاري در طراحي و ساخت سيستم رمزكنندة راديويي VSS-32 (برندة سوم تحقيق در اولين جشنواره خوارزمي)

۱۷- مشاوره در تعيين مشخصات مركز صدور گواهي ريشه و مراكز مياني سيستم بانكي كشور براي بانك مركزي

۱۸- مشاوره در تعيين مشخصات و نظارت در پياده‌سازي اولين CA ريشه در کشور۳

۱۹- ناظر پروژه ارائه معماري سرويس­گرا مبتني بر زیرساخت كليد عمومي و RFP براي پروژه‌های داراي اولويت پژوهشكده امنيت فناوري اطلاعات و ارتباطات  مركز تحقيقات مخابرات ايران