سوابق تحصیلی

 ۱۳۷۶-۱۳۷۲

مركز تحقيقات امنيت اطلاعات – بخش مخابرات داده دانشكده فنآوري اطلاعات – دانشگاه صنعتي كوينزلند، بريزبن-استرالیا

 ۱۳۶۸-۱۳۶۶

دانشكده مهندسي برق-دانشگاه صنعتی شریف-تهران-ایران

۱۳۵۲-۱۳۴۸

دانشكده مهندسي برق-دانشگاه صنعتی شریف-تهران-ایران

سوابق اجرایی

۱۳۸۸  تاكنون:   دانشيارپژوهشكده الكترونيك دانشگاه صنعتي شريف

۱۳۷۶۱۳۸۸:       استاديار پژوهشكده الكترونيك دانشگاه صنعتي شريف

۱۳۷۶ تاكنون:     معاون پژوهشكده الكترونيك دانشگاه صنعتي شريف

۱۳۸۹  تاكنون:    عضو قطب علمي رمز – دانشگاه صنعتي شريف

۱۳۷۷  تاكنون:    مسئول دورة كارشناسي ارشد مخابرات رمز  دانشكده مهندسي برق  دانشگاه صنعتي شريف

۱۳۷۷  تاكنون:   عضو هيئت علمي (همكار) دانشكده مهندسي برق  دانشگاه صنعتي شريف

۱۳۵۵۱۳۷۲:      پژوهشگر  پژوهشكده الكترونيك  دانشگاه صنعتي شريف

۱۳۶۸-۱۳۷۲:      مربي (پاره وقت)  دانشكده مهندسي برق  دانشگاه صنعتي شريف

۱۳۶۸۱۳۷۲:      مربي (پاره‌وقت)  دانشكده مهندسي كامپيوتر  دانشگاه علم و صنعت ايران