دروس

مباحث منتخب در رمزنگاري (كارشناسي ارشد )

رمزنگاري پيشرفته  (كارشناسي ارشد)

تئوری رمزنگاري (كارشناسي ارشد)

فعالیت های آموزشی:

دوره كارشناسي ارشد مخابرات – رمز

مسئول راه‌اندازي اولين دوره رسمي كارشناسي ارشد در رشته مخابرات – رمز در كشور

مسئول علمي گروه مخابرات-رمز، دانشكده مهندسي برق – دانشگاه صنعتي شريف

عضو كميتة تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي برق – دانشگاه صنعتي شريف